Yoshi's Trip 2005
Long Sheng, Guang Xi, China

2005.8

English TOP | BBS | Hot Info | Gallery | Yoshi's Trip 2005 TOP | mail to ITIS

Zhuang tribe village near Longsheng
Rice Terrace

Women of Yao tribe

Girl of Zhuang tribe

Girls of Yao tribe, combing hairs

English Top | Travel Info | BBS| New BBS | Hot Info | Memories | Photos | Super Index | Mail