Yoshi's Trip 2005
Jing Xi, Guang Xi, China

2005.8

English TOP | BBS | Hot Info | Gallery | Yoshi's Trip 2005 TOP | mail to ITIS

Country side near Jing Xi
Quyang Lake

Zhuang tribe woman

Embroiderying Zhuang tribe people

English Top | Travel Info | BBS| New BBS | Hot Info | Memories | Photos | Super Index | Mail